Logo Website TestWebsite-test logo
← Click to update


Logo

danistay.gov.tr

 Generated on April 01 2016 08:13 AM

Analyse again

45%Download PDF Report* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.


SEO Content

Title T.C. Danıştay Başkanlığı Resmi Web Sitesi

Length : 41

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description Adalet,Adalet Bakanlığı, Hakimler, Savcılar, UYAP, UYAP SMS, kararnameler, Avukat Portal, Vatandaş Portal, Genelgeler, mevzuat, Hukuki Yardım, Eposta, Bilgi Edinme, T.C. Danıştay Başkanlığı | Sayfa: Anasayfa

Length : 207

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included).
Og Meta Properties This page does not take advantage of Og Properties. When people share or like your page, it is great to have good Og properties. Otherwise, they will just see a link to your website.

In case of Facebook or Twitter this is how you get started:

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters

Twitter: https://dev.twitter.com/cards/getting-started
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 0 0 0 0
Images We found 22 images on this web page.

22 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 50%

Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70 percent.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Great, there are no IFrames detected on this page.

URL Rewrite Good!
Underscores in the URLs We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
In-page links We found a total of 38 links including 5 link(s) to filesAnchor Type Juice
English Internal Passing Juice
Ana Sayfa Internal Passing Juice
Tarihçe Internal Passing Juice
Teşkilat Şeması Internal Passing Juice
İletişim Internal Passing Juice
Görme Engelliler Internal Passing Juice
Ayrıntılar ve fotoğraflar için tıklayınız. Internal Passing Juice
Mali tablolara erişmek için tıklayınız. Internal Passing Juice
Detaylar için tıklayınız. Internal Passing Juice
Ayrıntılar ve fotoğraflar için tıklayınız. Internal Passing Juice
Ayrıntılar ve fotoğraflar için tıklayınız. Internal Passing Juice
Detaylar için tıklayınız. Internal Passing Juice
Arşiv Internal Passing Juice
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlanarak 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenen davacıya, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan yasal düzenleme Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 tarih ve E:2013/111, K:2014/195 sayılı iptal kararı ile ortadan kalktığından, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için  emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan aylık bağlamaya esas tutar üzerinden hesaplanacak emekli ikramiyesinin başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararının onanmasına ilişkin Danıştay Onbirinci Dairesinin 17.2.2016 tarihli ve E:2016/223; K:2016/583 sayılı kararı. Internal Passing Juice
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesi kapsamındaki ivedi yargılama usulüne tabi işlemlere karşı açılan davalarda ilk derece mahkemesi olarak İdare Mahkemesince verilen kararların temyiz edilmesi sonucu Danıştay tarafından verilen bozma kararının kesin olduğu, bu kararlara karşı mahkemelerin ısrar hakkının bulunmadığına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 08/10/2015 günlü, E:2015/3629, K:2015/3349 sayılı kararı. Internal Passing Juice
Uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen Atatürk Orman Çiftliğine ait taşınmazların yapılaşmaya açılan kısımlarının daha önce yürürlükte bulunan imar planında da kamu kurumu alanında kaldığı ve önemli bir kısmında Orman Genel Müdürlüğüne ait yapıların bulunduğu, 1. derece doğal sit özelliğinin 3. Derece doğal site çevrildiği ve tarihi sit özelliği taşımadığının koruma bölge kurulu kararıyla belirlendiği, ayrıca taşınmazların satış ve devrinin de söz konusu olmadığı, bu durumda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinde öngörülen hükümlere uygun olarak kamu hizmeti alanlarının oluşturulması amacıyla taşınmazın "T.C Başbakanlık Gazi Yerleşkesi (OGM) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı yönlerinden hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında Danıştay Altıncı Dairesince verilen 11.11.2015 tarih ve E:2012/4044; K:2015/6627 sayılı karar. Internal Passing Juice
2863 sayılı Kanunda korunacak taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının örnekleri ayrı ayrı sayılmış olup anılan taşınmazların ve koruma alanlarının kamulaştırılması gerekmekle birlikte bu kapsamda olmayan sit alanındaki taşınmazlar için kamulaştırma esasının benimsenmediği, bunun yerine takas imkanının getirildiği takasın yapılabilmesi için de 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı bulunması gerektiğinden sit alanı ilanından itibaren belirli bir sürede anılan koruma amaçlı imar planının yapılma zorunluluğunun olduğu, uyuşmazlıkta ise, kamulaştırılması zorunlu statüde bulunmayan ve yeryüzü şartlarından dolayı tasarruf etme imkanı bulunmayan taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olması nedeniyle kullanılamamasından doğan bir zarardan söz edilemeyeceği bu durumda tazminat istemine ilişkin davanın reddi gerektiği hakkında Danıştay Altıncı Dairesince verilen 19.06.2015 tarih ve E:2014/7813; K:2015/4418 sayılı karar. Internal Passing Juice
Dava konusu parselin mevcut imar planı sınırları içerisinde yer almadığı dikkate alındığında yapılaşmaya elverişli olmayan bir alan için mülkiyet hakkının sınırlandığı iddiasının yerinde olmadığı, tarım arazisi vasfı olan bu alanda mevcut duruma göre zirai faaliyetlerin yapılabilmesi bakımından herhangi bir kısıtlılığın bulunmadığı, davacının uyuşmazlık konusu taşınmazdan yararlanmasının tamamen ortadan kaldırılmadığı dolayısıyla mülkiyet hakkının ihlal edildiğinden söz edilemeyeceğinden kısa mesafeli koruma alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında Danıştay Altıncı Dairesince verilen 26.05.2015 tarih ve E:2013/3623; K:2015/3467 sayılı karar. Internal Passing Juice
Danıştay Yönetimi Internal Passing Juice
Dairelerin İş Bölümü Internal Passing Juice
Bilgi Edinme Internal Passing Juice
İstatistikler Internal Passing Juice
Faaliyet Raporları Internal Passing Juice
Duyuru Arşivi Internal Passing Juice
Kurumsal E-Posta External Passing Juice
Uluslararası Üyelikler Internal Passing Juice
Projeler Internal Passing Juice
Linkler Internal Passing Juice
Anayasa Mahkemesi External Passing Juice
Yargıtay External Passing Juice
Uyuşmazlık Mahkemesi External Passing Juice
Askeri Yargıtay External Passing Juice
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi External Passing Juice
Resmi Gazete External Passing Juice
Başbakanlık Mevzuat External Passing Juice
Uyap Mevzuat External Passing Juice
UYAP External Passing Juice
HSYK External Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud tarih ile tıklayınız ılı olarak mart olan emekli bir danıştay
Keywords Consistency
Keyword Content Title Description Headings
danıştay 15
ılı 12
mart 12
bir 10
tarih 9

Usability

Url Domain : danistay.gov.tr
Length : 15
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language You have not specified a language.

Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 42
Warnings : 42
Email Privacy Great! No email address has been found as plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found any deprecated HTML tags.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Your website is using inline styles.
Great, your website has a few CSS files.
Perfect, your website has a few JavaScript files.
Your website does not take advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - to make it easier for search engines to find your pages it is wise to generate a sitemap.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more efficiently.

Go here to know more on how to set this up: http://www.sitemaps.org/protocol.html

If you have a lot of pages (up to 500 pages is free) you can auto generate them here: https://www.xml-sitemaps.com
Robots.txt Missing

Your website doesn't have a robots.txt file - this can be problematic.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine robots that crawl the web and it can prevent these robots from accessing specific directories and pages. It also specifies where the XML sitemap file is located.

For more information on how to do this: www.robotstxt.org
Analytics Missing

We didn't detect an analytics tool installed on this website.

Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but it can also be good to install a second one in order to cross-check the data. This can be Google Analytics or Clicky.com

PageSpeed Insights

Analyzing...

Clicky Web Analytics